Tietosuojaseloste - asiakasrekisteri

Tämä tietosuojaseloste koskee Siivotase Oy:tä (y-tunnus 3132264-3). Tämän selosteen mukaiset käytännöt koskevat yhtiön keräämiä tai hallussaan pitämiä henkilötietoja.

 • REKISTERINPITÄJÄ

Siivotase Oy (3132264-3)

 • YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Harri Hellstén, toimitusjohtaja, 0449710365, info@siivotase.fi

 • REKISTERIN NIMI

Siivotase Oy Asiakasrekisteri

 • HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisteriin kerätään Siivotase Oy:n asiakkaiden tiedot yhtiöltä pyydetyn tarjouksen tai sovitun toimeksiannon toteuttamiseksi.

Tietoja käytetään tietoja antaneen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön yhteyshenkilönä toimivan luonnollisen henkilön sekä Siivotase Oy:n väliseen kommunikointiin, suhteiden luomiseen, sopimussuhteen muodostamiseen, toimeksiannon toteuttamiseen sekä asiakkaan ja yhtiön välisen toiminnan ylläpitoon. Tietojen avulla myös varmistetaan luonnollisen henkilön toimivaltuudet toimeksiantosopimuksiin liittyen.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä säädetyn lain mukaisten henkilötietojen kerääminen ja käyttö toteutetaan asiakkaiden osalta ainoastaan kyseisen lain määräysten mukaisesti ja lain velvoitteiden täyttämiseksi.

 • REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään käyttötarkoituksen kannalta olennaisia tietoja, joita ovat:

- luonnollisen henkilön etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus

- oikeushenkilön yhteyshenkilönä toimivan luonnolllisen henkilön etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus

- osoite, postinumero ja -toimipaikka

- puhelinnumero ja sähköpostiosoite

- luonnollisen henkilön osalta lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä mukaiset tiedot

 • REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Tietojen kerääminen perustuu asiakkaiden omatoimiseen tietojen antamiseen.

Tietoja voidaan hankkia myös kolmannen osapuolen ylläpitämästä rekisteristä, johon rekisteröity on luovuttanut tietojaan ja antanut luvan niiden luovuttamiseksi Siivotase Oy:lle.

 • TIETOJEN KÄSITTELY

Siivotase Oy käsittelee tietoja vain tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetussa laajuudessa ja yhtiön toiminnan piirissä noudattaen henkilötietolain asettamia vaatimuksia. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen.

 • TIETOJEN OIKEELLISUUS

Siivotase Oy ei vastaa rekisteröidyltä tai kolmannelta osapuolelta saadun tiedon oikeellisuudesta.

Rekisteröity on velvollinen huolehtimaan antamiensa tietojen ajantasaisuudesta.

 • TARKASTUSOIKEUS

Siivotase Oy pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla. Henkilöllä on Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidylle ilmoitetaan myös rekisterin tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, täydentämistä ja poistamista.

Tarkastus- tai oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle.

 • MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kiellot itseään koskevan tiedon käsittelystä edellä mainittuihin tarkoituksiin osoitetaan kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

 • TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA HÄVITTÄMINEN

Siivotase Oy säilyttää hallinnoimiaan rekisteritietoja niin kauan, kuin se on oleellista ja tarpeellista asiakkaan toimeksiantosopimuksen kannalta. Vaikka toimeksiantosopimuksen mukainen toiminta tai tapahtuma olisi jo päättynyt, saattaa asiaan liittyen tulla tiedusteluja vielä myöhemminkin. Siivotase Oy arvioi tapauskohtaisesti riittävän säilytysajan.

Henkilötietoja sisältävät tulosteet käsitellään tietosuojajätteenä ja säilytetään siten, ettäulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin.

 • TIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle ilman rekisteröidyn suostumusta.

 • REKISTERIN SUOJAUS

Siivotase Oy:n asiakasrekisteriin on pääsy vain toiminnan toteuttamiseen valtuutetuilla henkilöillä. Rekisterin käyttö edellyttää kultakin valtuutetulta henkilöltä henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä salasanaa. Lisäksi rekisteri on suojattu rekisterin ylläpitoon käytetyn palvelun palveluntarjoajan teknisin keinoin.